جراحي زيبايي بيني مشكلات و عواقب زيادي دارد. مهمترين اين عواقب به شرح زير است. 1- اصلاح نكردن انسدادهاي مكانيكي در حين عمل جراحي: چنانچه قبل از عمل، بزرگي شاخك هاي بيني يا انحراف تيغه بيني وجود داشته باشد، جراح بايد تلاش كند اين موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف كند. با توجه به اين كه بيني با عمل جراحي معمولا كوچك تر مي شود، چنانچه مانعي از قبل وجود داشته و انسداد هم ايجاد نكرده است را برطرف نكنيم،
يکشنبه 1390/4/5 11:4
جراحي زيبايي بيني مشكلات و عواقب زيادي دارد. مهمترين اين عواقب به شرح زير است. 1- اصلاح نكردن انسدادهاي مكانيكي در حين عمل جراحي: چنانچه قبل از عمل، بزرگي شاخك هاي بيني يا انحراف تيغه بيني وجود داشته باشد، جراح بايد تلاش كند اين موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف كند. با توجه به اين كه بيني با عمل جراحي معمولا كوچك تر مي شود، چنانچه مانعي از قبل وجود داشته و انسداد هم ايجاد نكرده است را برطرف نكنيم،
دسته ها :
يکشنبه 1390/4/5 11:4
هيچ رمز عبور (پسوردي) 100 درصد تضمين شده و ايمن نيست. در واقع همواره براي خرابكاران و كساني كه سوءنيت دارند راه‌ها و ابزارهايي براي هك‌كردن، شكستن رمز و دستيابي به رمز عبور افراد وجود دارد. هر روز وب‌سايت‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي بيشتري در فعاليت‌هاي روزانه خود در معرض خطر اين‌گونه سوءاستفاده‌هاي افراد مخرب و هكرها قرار مي‌گيرند. اكنون روش جديدي براي بررس
دسته ها :
شنبه 1390/4/4 11:41
سينماي سياسي مثل سياست پر التهاب است. مثل سياست حساس و مانند آن غيرقابل پيش بيني... توليد "فيلم پايان " نامه با شرايطي غيرعادي آغاز شد.درست است كه نتيجه كارغيرقابل پيش بيني بود اما برخي، پيش بيني هاي شخصي خود را زمينه واكنش به اصل توليد چنين پروژه اي ساختند و سعي در تعطيلي آن كردند. واتفاقاتي را رقم زدند كه بركسي پوشيده نماند. شايعه سازي،تهديد بازيگراني كه كار را پذيرفته بودند و گاه قرارداد هم بست
دسته ها :
پنج شنبه 1390/4/2 9:19
X