پس از برگزارى نخستین جلسه دادگاه متهمان آشوب هاى اخیر که با اعترافات تکان دهنده برخى متهمان درباره سازمان دهى عوامل پشت پرده کودتاى مخملى علیه نظام همراه بود و به نقش بیگانگان در حمایت هاى گسترده از این آشوب ها تصریح شد، میرحسین موسوى در مصاحبه اى کوتاه تلاش کرد به گونه اى خود را از اتهامات تبرئه کند.

محاکمه کاندیداى شکست خورده انتخابات دهم ریاست جمهورى که با روشن شدن واقعیت هاى پیدا و پنهان آشوب هاى اخیر، رفته رفته به یک مطالبه ملى تبدیل مى شود ، این نگرانى را براى میرحسین موسوى ایجاد کرده که او باید روزى در پیشگاه قانون حاضر شده و به اتهامات خود پاسخ دهد.

از این رو وى در اقدامى شتاب زده براى مبرا ساختن خود از هرگونه ایفاى نقش در اغتشاشات اخیر مدعى شد شعارهایى مورد حمایت اوست که فراتر از قانون اساسى جمهورى اسلامى نرود. این در حالى است که میرحسین پس از شکست در انتخابات به بهانه هاى مختلف و بدون مجوز از نهادهاى قانونى، هواداران را ترغیب به تظاهرات خیابانى و هجمه به پایه هاى نظام کرد و با وارد ساختن خسارات مادى و معنوى فراوان،علاوه بر آنکه شیرینى حضور ۴۰ میلیونى مردم را درکام آنها تلخ کرد ، باعث کشته و زخمى  شدن عده اى از شهروندان در تهران گردید.

موسوى که گویى همه این اتفاقات تلخ را به فراموشى سپرده است، دیروز ادعا کرد: سرشت جنبش مردم جنبه مسالمت آمیز(!) دارد و متکى به خواست عمومى براى استیفاى حقوقشان است که در انتخابات گذشته پایمال شده است.

درحالى که متهمان آشوب هاى اخیر دراعترافات خود در پیشگاه ملت، به حمایت هاى کشورهاى بیگانه از جنبش سبز موسوى (بخوانید کودتاى مخملى ) اعتراف کردند و اظهار داشتند، به نوعى نفاق در مواجهه با حوادث اخیر دچار شدند، میرحسین موسوى این واقعیت اثبات شده را نیز کتمان و تاکید کرد: به رغم ادعاى مخالفان، این جنبش حق طلبانه و معنوى کوچک ترین ارتباطى با خارج ندارد و کاملا داخلى است.

جناب آقاى موسوى گویا فراموش کرده اند که مقامات ریز و درشت کاخ سفید و برخى سران اتحادیه اروپا در اوج اغتشاشات اخیر، بارها وى را ترغیب به ادامه مبارزه کردند و او متاسفانه براى یکبار هم این گونه دخالت هاى آشکار در امور داخلى کشور را که اکنون از آن اظهار بیزارى مى کند، محکوم نکرد.

آقاى موسوى پس از غائله اخیر حاضر نشده است، به بسیارى از سوالات اصحاب رسانه درباره حوادث اخیر پاسخ دهد و هرگاه دعوت به شرکت در کنفرانس خبرى و تلویزیونى شده است، به بهانه هاى مختلف و پیش شرط هاى غیرمنطقى از پاسخگویى به افکارعمومى طفره رفته است، اکنون که موج مطالبات مردمى براى روشن شدن واقعیت هاى حوادث اخیر روز به روز درحال فزونى است و برخى صاحبنظران و نخبگان کشور نیز بر ضرورت پاسخگویى سران آشوب هاى اخیر تاکید دارند، گویا راهى جز تن دادن به قانون ندارد و باید با حضور در پیشگاه ملت به دفاع از خود بپردازد تا میزان قانون گریزى و قانون پذیرى او براى همگان روشن شود.

رحیم زیادعلى


دسته ها : انتخابات دهم
سه شنبه 1388/5/13 18:40
X