یاران من بهاری ترند از من با تبسم شان بهاری ام و با نگاه سبزشان سرشار از غزل. سال بر آنها می گذرد و بهار با تماشایشان سبز می شود. یاران من خود بهارند بهاری باشید به حق بهار و آل بهار...


دسته ها : متفرقه
سه شنبه 1387/9/19 10:8
X