حجاب آقايان!
حجاب از جمله ضروريات دين است كه هر مسلماني چه مرد و چه زن بايستي آن را رعايت نمايد. حدود شرعي حجاب براي زنان و مردان متفاوت است. اسلام عزيز همان طور كه دستور داده است تا زنان خود و زينت هايشان را از نگاه نامحرمان بپوشانند و حجاب سر و بدن و چشم ها را رعايت كنند، به مردان نيز دستور داده است تا حجاب داشته باشند!حدود شرعي حجاب آقايان!
براساس احكام شرعي يكي از حجاب هاي مهم مردان حجاب ايشان در زمينه نگاه كردن است. مردان بايستي غضّ بصر داشته باشند. اين بدان معناست كه چشم هاي خود را فرو افتاده نگاه دارند. بر اين اساس احكام نگاه كردن داراي ظرافت هاي خاص است كه در ادامه بدان مي پردازيم.نگاه به محارم
براساس احكام شرعي نگاه كردن به همسر مانعي ندارد امّا نگاه كردن به غير همسر شرعي ممكن است به دو صورت باشد: 1- با قصد لذت. 2- بدون قصد لذت. اگر با قصد لذت باشد حرام الهي است. امّا اگر بدون قصد لذت باشد به جز عورتين مانعي ندارد.

بنابراين آقايون مجاز نيستند حتي به محارم خود نيز با قصد لذّت نگاه كنند چه برسد به غير محارم و نامحرمان!نگاه به نامحرمان
در مورد نگاه به غير محارم، اگر با قصد لذت باشد به طور كلي حرام است ولي اگر بدون قصد لذت باشد تنها به دست ها و صورت اشكالي ندارد و به غير از دست ها و صورت نيز حرام است.

براين اساس نگاه كردن آقايان حتي به دست ها و صورت نامحرمان اگر با قصد لذت باشد نيز حرام است.

به طور خلاصه احكام نگاه كردن به صورت ذيل است:

- به محارم و همسر مانعي ندارد.

- غير همسر با قصد لذت حرام

بدون قصد لذت به غير عورتين مانع ندارد.حكم نگاه
- به غير محارم با قصد لذت حرام

بدون قصد لذت به صورت و دست ها مانعي ندارد.

به غير صورت و دست ها حرام

يك نكته!
در مورد حجاب آقايان در باب نگاه كردن بايد توجه شود كه نگاه شهوت آميز و با قصد لذت چه به هم جنس و چه غير هم جنس و چه محرم و چه نامحرم از نظر شرعي حرام است و تنها در مورد همسران شرعي نگاه با قصد لذت مانعي ندارد و حلال شمرده شده است. بر اين اساس نگاه شهوت آميز مردان به يكديگر نيز همانند نگاه شهوت آميز به زنان چه محارم و چه نامحرمان حرام مي باشد!جامعه و احكام نگاه!
قوانين و احكام شرعي در اجتماع براي حفظ محيط جامعه از آلودگي ها و محفوظ ماندن آن براي فعاليت هاي سالم است. در اين صورت تنها وقتي محيط اجتماع عرصه فعاليت سالم و كار و تلاش مفيد خواهد بود كه نگاه هاي جنسيتي به زنان و مردان لحاظ نشود و زنان و مردان در محيط هايي به دور از شهوات و تلذذهاي حيواني به فعاليت بپردازند.

اسلام محيط خانواده و روابط خصوصي زن و مرد را تنها عرصه تلذذهاي مشروع مي داند. بر اين مبنا براي هرزه گري و نگاه هاي آلوده در اجتماع مجازات ها و جرايمي را در نظر مي گيرد تا اجتماع را از لوث ناپاكي ها پاك گرداند.

تابستان و حجاب!
اگر اسلام ديني آسماني است، اگر احكام الهي اسلام براي سعادت بشري آورده شده است، اگر رعايت احكام شرعي- فرجام نيك آدمي را تضمين مي كند، پس ديگر تابستان و زمستان ندارد! هميشه و در همه حال اين احكام و دستورات مفيد و ضامن سعادت آدمي آند!

چه مي شود براي بعضي از مسلمانان! كه در تابستان احكام شرعي را پشت گوش مي اندازند و ... !

حرام الهي حرام ابدي است همان طور كه حلال الهي حلال ابدي است. پس بياييم محيط اجتماع خود را از لوث ناپاكي حرامهاي الهي پاك كنيم و حصارهاي ايمني و سعادتمندي را در جامعه محكم نماييم.حجاب همگاني است!
البته توجه داريم كه حجاب زنان و حجاب مردان هر دو بايستي اصلاح شود و مورد رعايت قرار گيرد! امّا هر كسي به تناسب وظايف و واجبات خود مسئول در پيشگاه الهي است. عذر و بهانه اين كه ديگران رعايت احكام شرعي را نمي كردند، ما هم نكرديم، به گواهي هيچ عاقلي سند محكمي در نزد پروردگار نخواهد بود! مراقب پاكي هايتان بيشتر باشيد، خدا همين نزديكي هاست!


منابع:

1- آموزش فقه- حجت الاسلام فلاح زاده

2- تحرير الوسيله- امام خميني (ره)

3- رساله عمليه مراجع تقليد

4- سلسله مقالات دكتر ميرخاني

5- مسائل جديد- حسيني

6- رساله آموزشي – موسسه فرهنگي هنري امين

* رادفر


دسته ها :
سه شنبه 1390/3/31 7:4
X